DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
obowiązujący w czasie dyżuru wakacyjnego lipiec 2019

07.00 – 08.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych, gry i zabawy ruchowe i intelektualne rozwijające sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową kształtowanie umiejętności społecznych, praca indywidualna z dziećmi, przygotowanie pomocy do zajęć, pełnienie dyżurów, ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne.
08.00 – 08.10 Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
08.10 – 08.45 Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.
08.45 – 09.00 Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, mycie zębów.
09.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z całą grupą (realizacja Podstaw Programowych Wychowania Przedszkolnego), zdobywanie i poszerzanie wiadomości, rozwijanie czynności intelektualnych przydatnych do poznania siebie i otoczenia.
10.00 – 10.15 Drugie śniadanie – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania przy stole, propagowanie spożywania zdrowej żywności.
10.15 – 11.20 – dzieci młodsze – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace ogrodnicze, porządkowe, spacery, wycieczki.
10.15 – 11.40 – dzieci starsze – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry, zabawy, zajęcia ruchowe, zabawy zespołowe, indywidualne, międzygrupowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, wycieczki poza teren przedszkola, związane z realizacją podstawy programowej
11.30 – 12.15 Obiad dla młodszych grup – wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.
11.45 – 12.15 Obiad dla dzieci z grup starszych – doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków, poznawanie wartości odżywczych spożywanych posiłków, współudział dzieci w tworzeniu menu przedszkolnego w ramach edukacji prozdrowotnej.
12.15 – 12.45 Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej, bajkoterapia.
12.45 – 14.15 Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw na wolnym powietrzu, spacery w pobliżu przedszkola.
14.15 – 14.30 Czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne.
14.30 – 14.50 Podwieczorek – przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania się i wyrabianie postaw prozdrowotnych.
14.50 – 15.00 Zabiegi higieniczne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, mycie zębów.
15.00 – 17.00 Zajęcia w działających grupach, rozwijanie wyobraźni twórczej, aktywności rytmiczno-ruchowej, pamięci i słuchu muzycznego podczas zabaw tematycznych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, muzyczno – ruchowych i dowolnych. Zabawy na wolnym powietrzu.