Informacja i regulamin opracowany na podstawie
Statutu Samorządowego Przedszkola Nr 61 „Pod Wawelem”,
Kraków, ul. Rajska 14 obowiązujący na dyżurze wakacyjnym lipiec 2019

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie Oświaty /07.09.1991r/ oraz na
późniejszych przepisach wydanych na podstawie Prawa Oświatowego:
1. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
2. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
3. Współdziała z rodziną pomagając w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
4. Umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
5. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola ustala się odpowiednio do ich potrzeb i wieku z uwzględnieniem Obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
– zapewnia opiekę od momentu przekazania dziecka przez rodziców – prawnych opiekunów tj. w czasie pobytu w przedszkolu, w budynku, w ogrodzie przedszkolnym, w czasie wycieczek, spacerów poza terenem przedszkola.
6. Podczas wykonywanie funkcji opiekuńczych nad bezpieczeństwem dzieci czuwa nauczyciel, personel
pomocniczy, którego ilość jest adekwatna do sytuacji.
7. Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowawczych i edukacyjnych dzieci.

Rodzice w szczególności mają prawo do:

1. Znajomości zadań wynikających z Pięcioletniego Planu Rozwoju Placówki, z Rocznego Planu Pracy oraz Planów Miesięcznych, opartych na Podstawie Programowej dn. 14 lutego 2017 zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2. Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju i postępów.
3. Wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

Obowiązki Rodziców – prawnych opiekunów:

1. Rodzice maja prawo korzystać z przedszkola od godziny 7.00 – 17.00
2. Schodzenie się dzieci odbywa się wyłącznie do godziny 8.00 – ze względu na organizację pracy przedszkola.
3. Bezwzględne przestrzeganie przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, zakaz podawania dzieciom leków – szczególnie psychotropowych i antybiotyków (dopuszczalne podawanie leków przeciw alergii).
4. Po dłuższych chorobach zakaźnych, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola.
5. O każdej dłuższej chorobie zakaźnej należy informować dyrekcję, jak również o dłuższych nieobecnościach, np. wyjazdach.
6. Przedszkolak powinien być czysty: skóra, włosy, odzież (ubranie – wygodne, adekwatne do pogody).
7. W przypadku, gdy zdarza się, że dziecko odbierają osoby inne niż rodzie, powinno być złożone upoważnienie na piśmie – na pełnoletnią osobę wskazaną przez rodziców z pełną informacją z dowodu osobistego osoby upoważnionej ( imię i nazwisko, seria i numer dowodu, adres zamieszkania i numer tel. – Karta Zapisu Dziecka). Telefoniczne zezwolenia nie będą respektowane, jak również upoważnienia przyniesione „na siebie” przez osobę obcą.
8. Za życie i bezpieczeństwo na terenie przedszkola w momencie odebrania dziecka z sali przedszkolnej odpowiadają rodzice lub upoważnione osoby do odbioru. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem obowiązującym w szatni oraz do jego przestrzegania.
9. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu dotyczącego dyżuru wakacyjnego lipiec 2019.