Informacja i regulamin opracowany na podstawie Statutu Samorządowego Przedszkola nr 61 „Pod Wawelem” w Krakowie obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

1. Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego (14.02.2017 r.).

2. Przedszkole
 1. Zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
 2. Organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności możliwości rozwojowe dzieci
 3. Kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka
 4. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Obejmuje dzieci specjalistyczną pomocą, np. logopedyczną
 6. Współpracuje z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci
 7. Organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 6.15 ? 17.30 od poniedziałku do piątku. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez Organ Prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

3. Regulamin obowiązujący Rodziców/Prawnych Opiekunów
 1. Rodzice maja prawo korzystać z przedszkola od godziny 6.15 ? 17.30
 2. Schodzenie się dzieci odbywa się wyłącznie do godziny 8.00 ? ze względu na organizację pracy przedszkola.
 3. Bezwzględne przestrzeganie przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, zakaz podawania dzieciom leków – szczególnie psychotropowych i antybiotyków (dopuszczalne podawanie leków przeciw alergii).
 4. Po chorobach zakaźnych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Należy informować dyrekcję o każdej chorobie zakaźnej dziecka, jak również o dłuższych nieobecnościach, np. wyjazdach.
 6. Przedszkolak powinien być czysty: skóra, włosy, odzież (ubranie ? wygodne, adekwatne do pory roku).
 7. W przypadku gdy dziecko odbierają osoby inne niż rodzice, muszą być do tego upoważnione  na piśmie. Rodzice składają wcześniej stosowne upoważnienie (załącznik nr 2), zawierające dane osoby odbierającej (imię i nazwisko, seria i numer dowodu i numer tel.). Telefoniczne prośby nie będą respektowane. Rodzice mogą upoważniać do odbioru dziecka z przedszkola wyłącznie osoby pełnoletnie.
 8. Za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola odpowiadają Rodzice w momencie odebrania dziecka z sali przedszkolnej. Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania Regulaminu obowiązującego w szatni.
 9. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania uchwał podjętych większością głosów oraz stosowania się do uwag zamieszczanych w Kąciku dla Rodziców i do informacji na tablicy ogłoszeń dyrekcji.
 10. Rodzice mają obowiązek regulować opłatę za przedszkole do 10-go dnia każdego m-ca z dołu, za faktycznie wykorzystane dni. W przypadku powtarzającego się zalegania z płatnością przez okres powyżej 1 m-ca, dyrektor ma prawo wypisać dziecko z przedszkola.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, Rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

4. Do podstawowych obowiązków Rodziców należy:
 1. przestrzeganie Statutu Przedszkola oraz Procedur Bezpieczeństwa
 2. współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola
 3. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych
 4. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 5. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
 6. przyprowadzenie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia
 7. rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka, szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety
 8. bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka
 9. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu.
5. Prawa Rodziców

Rodzice mają prawo do:

 1. uznania ich prymatu jako ?pierwszych nauczycieli? swoich dzieci
 2. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka
 3. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka, jego funkcjonowania w przedszkolu
 4. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z Rocznego Planu Pracy Przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale
 5. zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami, a w szczególności ze Statutem Przedszkola, Regulaminem Rady Rodziców i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w przedszkolu
 6. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów ich dziecka.
6. Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

Dziecko ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym
 2. szacunku dla swoich potrzeb
 3. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
 4. poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej
 5. do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 6. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań z poszanowaniem zdania innych
 7. rozwijania cech indywidualnych postaw twórczych.

Dziecko ma również prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej na terenie przedszkola.

7. Obowiązki Dziecka

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1. przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami
 2. traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych
 3. aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zabawach prowadzonych przez nauczycielki
 4. słuchania i reagowania na polecenia nauczycielek
 5. szanowania wytworów pracy kolegów
 6. szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu
 7. sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
8. Terminy obowiązujące Rodziców/Prawnych Opiekunów
 1. Najpóźniej do 5-go września każdego roku składanie upoważnień do odbioru dzieci z przedszkola przez osoby inne niż Rodzice (obowiązuje druk podany na stronie internetowej wypełniony na komputerze).
 2. Najpóźniej do 5-go września składanie zaświadczeń lekarskich (względnie oświadczeń Rodziców) o treści: imię, nazwisko, data urodzenia, ?Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. Szczepienia zgodne z kalendarzem szczepień?.
 3. Do 5-go września należy przedłożyć pisemną zgodę na udział dziecka w katechezie (religia rzymsko-katolicka) podpisaną przez obydwoje Rodziców. Podanie nie obowiązuje dziecka nie uczęszczającego na religię.
 4. Do 5-go września należy złożyć (dzieci starsze) zgodę na udział dziecka w zajęciach z etyki.
 5. Rodzice zobowiązani są do grupowego ubezpieczenia dziecka na terenie przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków lub przedstawić kopię takiego ubezpieczenia indywidualnego.