Kraków, dn. 04.03.2019 r.

Drodzy Rodzice !

Wskutek przeprowadzonego referendum strajkowego wśród
nauczycieli i pracowników Samorządowego Przedszkola nr 61,
nasza placówka przystępuje do strajku od dnia 08.04.2019 r.
Z uwagi na 100% opowiedzenie się pracowników za strajkiem nie
jesteśmy w stanie przyjąć dzieci do przedszkola.

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi, albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

 

Rada Miasta Krakowa

zebrana na sesji w dniu 27.03.2019 r.

uchwala niniejszą

rezolucję

skierowaną do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 01 stycznia 2019 r.

Rada Miasta Krakowa, solidaryzując się z całym środowiskiem oświaty, apeluje do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o pilne podjęcie działań zmierzających do realizacji postulatu zgłoszonego przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego uchwałą nr 3/2019 ZG ZNP z dnia 19 marca 2019 r., tj., podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i innych pracowników nie będących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 01 stycznia 2019 r.

Tym samym apeluje się o zwiększenie jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej do wysokości, która umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego realizację w/w postulatów.

System oświaty ma fundamentalne znaczenie dla każdego społeczeństwa. Na jego pracownikach spoczywa ogromna odpowiedzialność kształtowania kolejnych pokoleń. Od jego jakości zależy w znacznej mierze nasza wspólna przyszłość. Dlatego tak ważne jest, aby pensje i nakłady państwa na edukacje były adekwatne do roli powierzonej nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty. Wobec tego postulaty zgłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego należy uznać za w pełni uzasadnione.