Wizja Przedszkola

Przedszkole nr 61:

  • stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków
  • uczy samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy
  • umożliwia nabywanie umiejętności i doświadczeń w drodze wielozmysłowego poznania
  • umacnia poczucie własnej wartości
  • wychowuje w duchu wartości uniwersalnych
  • kształtuje u wychowanków postawę wrażliwości, szacunku i tolerancji
  • uczy patriotyzmu ? poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz otwartości na inne kultury i tradycje
  • wdraża nowatorskie i efektywne rozwiązania metodyczne
  • stosuje aktywizujące formy pracy z dziećmi o różnym poziomie rozwoju.

Misja Przedszkola

Przedszkole nr 61 w Krakowie, ze swą półwieczną tradycją, jest placówką publiczną otwartą dla dzieci tych rodziców, których nadrzędnym celem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i umożliwienie wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, zainteresowań i uzdolnień.

Nasza placówka jest przyjazna dzieciom, nauczycielom i rodzicom, którzy, mając świadomość wspólnych celów, wzajemnie się uzupełniają i wspierają w oddziaływaniach wychowawczo-dydaktycznych. Współpraca środowisk wychowawczych małego dziecka odbywa się w atmosferze podmiotowości, szacunku i życzliwości, co pomaga w kształtowaniu u podopiecznych świadomości własnych praw i obowiązków, szacunku do samego siebie i innych, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i tolerancji.

Wychowujemy dzieci w duchu patriotycznym, uczymy poczucia tożsamości kulturowej i narodowej, a jednocześnie otwartości na inne kultury i tradycje.

Wskazujemy dzieciom sposoby i zachęcamy do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy. Stwarzamy warunki do nabywania umiejętności i doświadczeń w drodze wielozmysłowego poznania. Umacniamy poczucie wiary we własne możliwości i zachęcamy do prezentacji swoich umiejętności i uzdolnień.

Kompetentne i kreatywne grono pedagogiczne ustawicznie poszerza wiedzę i doskonali umiejętności. Wnikliwie poznając wychowanków, indywidualizuje oddziaływania wychowawcze i pracuje metodami aktywizującymi.

Tytuł H1

Tytuł h2

Tytuł h3

Tytuł h4

Tytuł h5
Tytuł h6