Przedszkole nr 61 w zakresie poszczególnych obszarów edukacyjnych realizuje następujące zadania:

Poznawanie i rozumienie siebie i świata
 • Tworzy warunki dla wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk, zadawania pytań i wyrażania siebie w kontaktach ze środowiskiem.
 • Stwarza sytuacje sprzyjające wyrażaniu własnych potrzeb i możliwości w kontaktach ze środowiskiem oraz dostrzeganiu potrzeb i odrębności innych.
 • Tworzy warunki poznawania własnej miejscowości, jej historii, tradycji, zabytków.
 • Umożliwia poznawanie zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej wybranych regionów Polski.
 • Stwarza sytuacje edukacyjne umożliwiające poznawanie kultury, tradycji i zwyczajów różnych narodów.
 • Budzi zainteresowanie pośrednimi źródłami wiedzy oraz kształtuje umiejętność korzystania z tych źródeł.
 • Przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia oraz umiejętność oceniania zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
Nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • Tworzy warunki dla wszechstronnej aktywności dziecka, wyrażania siebie w różnych formach ekspresji i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 • Wspiera samodzielne działania dziecka w różnych formach aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą.
 • Kształtuje umiejętność posługiwania się różnorodnymi narzędziami i technikami plastycznymi.
 • Uczy postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo.
Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie
 • Tworzy warunki do nabywania doświadczeń społecznych i budowania pozytywnego obrazu własnego ?JA?.
 • Umożliwia odnoszenie sukcesu i aprobaty społecznej.
 • Uczy nawiązywania bliskich, serdecznych kontaktów społecznych.
 • Uczy postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury.
 • Uczy rozwiązywania konfliktów społecznych na zasadzie kompromisu z poszanowaniem praw i potrzeb innych.
Budowanie systemu wartości
 • Wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych, takich jak: prawda, piękno, miłość, dobro.
 • Tworzy warunki dokonywania wyborów i ich oceniania.
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności.
 • Uczy rozumienia i wyrażania własnych marzeń, potrzeb i oczekiwań oraz kształtuje umiejętność dostrzegania potrzeb, oczekiwań i marzeń rówieśników i osób dorosłych.