DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp
Samorządowe Przedszkole nr 61 „Pod Wawelem” w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej new.przedszkolenr61.pl
Data publikacji strony internetowej: 23.11.2017.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.2022.

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści
Brak tekstu alternatywnego do wielu zdjęć i grafik.
Na stronie znajdują się teksty umieszczone w grafikach.
Na stronie nie ma możliwości wyłączenia i zmiany skrótów klawiaturowych.
W niektórych sytuacjach brakuje dostępnych i zrozumiałych komunikatów błędów i podpowiedzi jak je poprawić.
Linki umieszczone na stronie mogą nie być rozpoznane przez technologie asystujące.
W kodzie strony znajdują się błędy parsowania.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 10.2022.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Do poruszania się po nawigacji, ułatwień dostępu dla niepełnosprawnych można używać klawisza “TAB” (poruszanie się po nagłówkach) oraz „ENTER” w celu wejścia w wybraną podstronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Anna Skupień (email: p61@mjo.krakow.pl).

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
W zgłoszeniu podaj następujące informacje:
– Imię i nazwisko.
Dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail).
Dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść.
Opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy osobę zgłaszającą, przy czym nowy termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku gdy zapewnienie dostępności nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. o wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Samorządowego Przedszkola nr 61 “Pod Wawelem” przy ulicy Rajskiej 14 jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd przy wejściu bocznym od strony ogrodu, konieczna jest pomoc osobie poruszającej się na wózku. W budynku znajduje się dźwig osobowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia on korzystanie osobom na wózkach inwalidzkich z I i II piętra. Winda nie zatrzymuje się na półpiętrach. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W klatce schodowej zamontowane są barierki na dwóch rożnych wysokościach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem, w odległości około 20 metrów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne
Samorządowe Przedszkole nr 61 „Pod Wawelem” nie posiada aplikacji mobilnych.