Dzień aktywności dziecka
obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

6.30 ? 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych, gry i zabawy ruchowe i intelektualne rozwijające sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, kształtowanie umiejętności społecznych, praca indywidualna z dziećmi, przygotowanie pomocy do zajęć, pełnienie dyżurów, ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne.

8.00 ? 8.10

Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.10 ? 8.45

Śniadanie ? wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.

8.45 ? 9.00

Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, mycie zębów.

9.00 ? 10.00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą (realizacja Podstaw Programowych Wychowania Przedszkolnego), zdobywanie i poszerzanie wiadomości, rozwijanie czynności intelektualnych przydatnych do poznania siebie i otoczenia.

10.00 ? 10.15

Drugie śniadanie ? wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania przy stole, propagowanie spożywania zdrowej żywności.

10.15 ? 11.20

Dzieci młodsze ? gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace ogrodnicze, porządkowe, spacery, wycieczki.

10.15 ? 11.40

Dzieci starsze ? pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry, zabawy, zajęcia ruchowe, zabawy zespołowe, indywidualne, międzygrupowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, wycieczki poza teren przedszkola związane z realizacją podstawy programowej.

11.30 ? 12.15

Obiad dla młodszych grup (parter, pierwsze piętro) ? wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

11.45 ? 12.15

Obiad dla dzieci z grup starszych (drugie piętro) ? doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków, poznawanie wartości odżywczych spożywanych posiłków, współudział dzieci w tworzeniu menu przedszkolnego w ramach edukacji prozdrowotnej.

12.15 ? 12.45

Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo-rozluźniających przy muzyce ? rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej, bajkoterapia.

12.45 ? 14.15

Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw na wolnym powietrzu, spacery w pobliżu przedszkola.

14.15 ? 14.30

Czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne.

14.30 ? 14.50

Podwieczorek ? przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania się i wyrabianie postaw prozdrowotnych.

14.50 ? 15.00

Zabiegi higieniczne, czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, mycie zębów.

15.00 ? 17.30

Zajęcia w działających grupach ? rozwijanie wyobraźni twórczej, aktywności rytmiczno-ruchowej, pamięci i słuchu muzycznego podczas zabaw tematycznych, konstrukcyjno-manipulacyjnych, muzyczno-ruchowych i dowolnych. Praca kompensacyjno-wyrównawcza z dziećmi podczas zajęć indywidualnych.

Zatwierdzono przez Rodziców na zebraniach w dniach 1?2 września 2015 r.