Jesteś tutaj: Strona Główna / Programy i innowacje

PROGRAMY I INNOWACJE

Programy realizowane w przedszkolu

Projekt edukacyjny „Mysia w Europie”
Realizator: Marlena Bednarczyk

Ogólnopolski projekt wprowadzony pilotażowo w grupie IV Smoki Wawelskie ma na celu przybliżyć dzieciom dziedzictwo cywilizacyjne Europy, jak i wartość zabytkową niektórych obiektów. Podczas cyklicznych zajęć dzieci poznawać będą miejsce ważne dla Europy, a znajdujące się w Polsce. Projekt promuje wartości europejskie i czyni z dzieci obywateli otwartych na świat.

Projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”
Realizator: nauczyciele przedszkola

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzieci w aktywny sposób są wprowadzane w świat literatury, która przekazuje wartości moralne i propaguje prawa dziecka. Efektem tego projektu jest rozbudzenie zaciekawienia książkami, jako źródłem wiedzy oraz rozwijanie kreatywności i innowacyjności.

Innowacje pedagogiczne

Emocje wokół nas
Autorzy: Marlena Bednarczyk Agnieszka Paśko

Emocje są tematem dla dzieci bardzo trudnym i złożonym. Stąd pomysł, by w formie zabaw i form plastycznych pokazać dzieciom sposoby wyrażania własnych emocji, a także radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dzięki tej innowacji kształtowana będzie odporność emocjonalna, rozwijane będą umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości. Aktywizowanie dzieci nieśmiałych, stwarzanie warunków do rozwijania inteligencji emocjonalnej i kreowanie pozytywnego obrazu własnej osoby to główne cele innowacji pedagogicznej. Efektem tej innowacji będą dzieci dobrze odnajdujące się w grupie rówieśniczej, współpracujące ze sobą, znające swoje mocne i słabe strony.

Wielokulturowość w przedszkolu
Autorzy: Jolanta Bajor, Halina Kruczyńska

Kształtowanie wśród dzieci miłości do ojczyzny i poczucia przynależności do Europy, jako unii zjednoczonych państw to główny cel tej innowacji. Pragniemy kształcić u dzieci postawy właściwego patriotyzmu, poszanowania różnorodności kulturowej, szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i zwyczajów poprzez prowadzenie zajęć aktywnymi metodami i w różnorodnej formie. Efektem prowadzonych działań innowacyjnych będzie poznanie przez dzieci wielu państw kultur, tradycji, ale przede wszystkim rozumienie słów: szacunek i tolerancja.