STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 61 ?POD WAWELEM? W KRAKOWIE
REGON: 121350746

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Pełna nazwa przedszkola: Samorządowe Przedszkole nr 61
2. Siedziba przedszkola: Kraków
3. Adres przedszkola: ul. Rajska 14, 31-124 Kraków, tel/fax: 12 633-35-14
4. Na pieczęciach nazwa przedszkola jest używana w brzmieniu:
Samorządowe Przedszkole nr 61
?Pod Wawelem?
31-124 Kraków, ul. Rajska 14
tel/fax: 12 633-35-14
NIP: 676-24-32-824
5. Organ prowadzący przedszkole: Gmina Miejska Kraków
6. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy.
7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty
8. Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi:
Przedszkole nr 61 w Krakowie, ul. Rajska 14
9. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.);
2) Aktu założycielskiego;
3) Niniejszego statutu.
10. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
1) Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie Podstawy
Programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego w godzinach
8:00-13:00;
2) Prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach;
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo
Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka
realizowane w procesie opieki wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku
odkrywanie własnych możliwości oraz gromadzenie doświadczeń na drodze
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
3. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:
1) wspiera aktywność dziecka, tworząc warunki do nabywania doświadczeń w
następujących obszarach jego rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym, przy wykorzystaniu wielokierunkowej aktywności dziecka;
2) tworzy warunki do rozwoju, zabawy i odpoczynku w atmosferze
akceptacji i bezpieczeństwa;
3) dba o aktywność dziecka, buduje poziom integracji sensorycznej, kształtuje sposób
korzystania z tworzących się procesów poznawczych;
4) tworzy warunki do nabywania doświadczeń oraz wspiera dzieci, które rozwijają się
w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) dostosowuje treści do poziomu rozwoju dziecka, szanując jego indywidualne
potrzeby i zainteresowania, wspiera dziecięcą chęć odkrywania świata;
6) zapewnia możliwość tworzenia relacji osobowych, tworzy warunki do bycia w
grupie, wzmacnia poczucie wartości, docenia indywidualność i oryginalność dziecka;
7) rozwija nawyki, zachęca do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
oraz bezpieczeństwo, także to w ruchu drogowym;
8) kształtuje inteligencję emocjonalną, ucząc rozumienia emocji swoich i innych,
przygotowuje do dbania o zdrowie psychiczne;
9) stwarza warunki do budowania wrażliwości dziecka, a także wrażliwości estetycznej;
10) zapewnia możliwość doświadczania świata przyrody, który dziecko otacza,
poznania jego norm i zasad oraz rozwijania wrażliwości na naturę stosownie do
etapu rozwoju dziecka;
11) zapewnia warunki do poznania świata techniki, do konstruowania, planowania i
podejmowania działania w tym zakresie oraz daje możliwość do zaprezentowania
efektów swojej pracy;
12) tworzy warunki do rozwoju tożsamości dziecka poprzez odpowiednią współpracę z
rodzicami, organizacjami i instytucjami, środowiskami uznawanymi przez rodziców
za źródło istotnych wartości
13) tworzy sytuacje dające dziecku możliwość poznania wartości i norm
społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne osoby
dorosłe, w tym osoby starsze;
14) realizuje treści wychowawcze, mając zgodę rodziców uzupełnia je o nowe tematy
pojawiające się w otoczeniu dziecka, mając na uwadze bezpieczeństwo i harmonijny rozwój wychowanków;
15) zapewnia warunki do budowania dojrzałości szkolnej poprzez ciągłe wspieranie
mechanizmów uczenia się dziecka;
16) jeśli zajdzie potrzeba, organizuje poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej
lub etnicznej lub języka regionalnego;
17) tworzy warunki do zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, rozbudza
chęć poznawania innych kultur.
1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla
wychowanków przedszkola, rodziców i nauczycieli.
Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na
następujących zasadach:
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona wobec dzieci, u których
rozpoznano potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,
wynikające zarówno ze szczególnych uzdolnień, jak i niepełnosprawności, czy innego
rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wobec rodziców tych dzieci i
pracujących z nimi nauczycieli.
2) Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb i
możliwości dziecka wynikających najczęściej z:
– niepełnosprawności
– niedostosowania społecznego
– zagrożenia niedostosowaniem społecznym
– szczególnych uzdolnień
– specyficznych trudności w uczeniu się
– zaburzeń komunikacji językowej
– choroby przewlekłej
– sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
– niepowodzeń edukacyjnych
– zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego
rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktów środowiskowych
– trudności adaptacyjnych spowodowanych różnicami kulturowymi lub zmianami
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą lub z różną narodowością  rodziców.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i bezpłatna.
4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli /
wychowawców oraz specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta
pedagogiczny) we współpracy z rodzicami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną
i specjalistyczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi
przedszkolami i placówkami oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi
na rzecz rodziny i dziecka.
6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem w formie:
– zajęć rozwijających uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod
pracy
– zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),
– porad i konsultacji.
7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
– rodziców (prawnych opiekunów)
– dyrektora przedszkola
– nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem
– poradni
– pracownika socjalnego
– asystenta rodziny
– kuratora sądowego.
8) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w
formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9) Sposób postępowania w stosunku do dziecka, którego objąć należy pomocą
psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy;
10) działania, które podejmują nauczyciele planując pracę psychologicznopedagogiczną
obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). W razie
konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel
lub specjalista informuje o tym fakcie niezwłocznie dyrektora przedszkola;
11) W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy
psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu, który
opracowywuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (plan działań
wspierających dziecko);
12) Zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej składa się z
nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracą zespołu
koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować
pracę kilku zespołów. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin dyrektor
przedszkola niezwłocznie informuje rodziców dziecka.
13) Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologicznopedagogicznej,
do którego zadań należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych
dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie
mocnych stron dziecka;
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
c) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek,
rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych;
d) diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci;
e) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań
psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem
w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;
f) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
środowisku przedszkolnym;
g) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
i wychowawczych.
2. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a) diagnozowanie rozwoju mowy wszystkich wychowanków przedszkola;
b) opracowanie programów stymulujących rozwój mowy u dzieci oraz programów
korekcyjnych i ich bieżące monitorowanie;
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnie i zespołowo;
d) współpraca z nauczycielami, której celem jest wzajemna konsultacja,
przekazywanie zaleceń do pracy pedagogicznej, ocenianie postępów
wychowanków;
e) współpraca z rodzicami wychowanków, której celem jest bieżąca informacja o
diagnozie dziecka , metodach i kierunkach pracy z nim;
f) prowadzenie dokumentacji odzwierciedlającej pracę logopedy z dzieckiem
/zespołem dzieci, osiągnięte efekty pracy oraz modyfikacje programów (dziennik
zajęć, indywidualne teczki pracy z dzieckiem, zeszyty ćwiczeń);
g) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trakcie realizowanych zajęć;
h) uwzględnianie wydolności psychofizycznej wychowanków w trakcie prowadzonych
zajęć.
3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły, w
szczególności:
1) Organizuje współpracę z rodzicami;
2) Zapoznaje rodziców z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi;
3) Zasięga opinii rodziców w sprawach wychowania, opieki i nauczania;
4) Uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań;
5) Udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
6) Współpracuje ze szkołą i nauczycielami kształcenia zintegrowanego;
7) Wspomaga dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu ?Własnego ja?;
8) Stwarza sytuacje do rozwijania samodzielności, kształtowania nawyków
higienicznych i kultury bycia;
9) Stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego;
10) Umożliwia dzieciom zdobycie różnorodnych doświadczeń wpływających
stymulująco na ich rozwój;
4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie
zajęć poza przedszkolem:
1) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w
szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola od momentu
oddania dziecka pod opiekę nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez
rodziców (prawnych opiekunów) bądź upoważnioną przez nich osobę
pełnoletnią,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym;
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
d) współpracuje z poradnią psychologiczno ? pedagogiczną oraz z innymi
instytucjami, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
2) Sprawując opiekę nad dziećmi w przedszkolu przestrzega się niżej wymienionych
zasad bezpieczeństwa:
a) dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóm lub
więcej nauczycielom;
b) w trakcie zajęć w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym dzieci są pod
stałą opieką nauczyciela, który organizuje im różnorodne formy zajęć i
zabaw zespołowych oraz indywidualnych, zgodnie z przyjętym programem i
ustalonym planem zajęć;
c) wycieczki, spacery poza teren przedszkola odbywają się za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów), udzieloną na piśmie. Nauczyciel po wcześniejszym
wypełnieniu karty wycieczki/spaceru poza teren przedszkola określa cel
wycieczki/spaceru i podpisuje odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci.
Odpowiedzialność za dzieci bierze również druga osoba czyli pomocy
nauczyciela lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. Na każde 10-cioro
dzieci przypada 1 opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi 10-cioro lub mniej na
wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką nauczyciela i jednej
dodatkowo upoważnionej osoby;
d) każde wyjście dokumentowane jest kartą wycieczki złożoną każdorazowo w
dyrekcji przed wyjściem dzieci poza teren przedszkola;
e) za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych, takich jak: nauka
języka obcego, rytmika, informatyka, nauka tańca, karate, zajęcia z logopedą
i psychologiem oraz innych, odpowiedzialna jest osoba prowadząca;
f) Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne
kwalifikacje.
g) nauczyciel zobowiązany jest do kontroli sali, terenu ogrodu pod kątem
bezpieczeństwa dzieci i zgłaszania wszelkich zagrożeń dyrektorowi oraz do
zapewnienia dzieciom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie
nieszczęśliwego wypadku;
h) nauczyciel pracuje do czasu przyjścia drugiego nauczyciela, wymieniając się
z nim ważnymi informacjami dotyczącymi pracy dydaktyczno ?
wychowawczej z dziećmi,
i) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola
niezależnie od zajmowanego stanowiska,
j) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola, bez
względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności
skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
k) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi
lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach,
l) nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku żadnych lekarstw; w przypadku
złego samopoczucia dziecka, zobowiązany jest do natychmiastowego
skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),
m) rodzice (prawni opiekunowie) podpisują oświadczenie zezwalające na
wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych,
n) dzieci, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) i na ich koszt, mogą być
ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Firma
ubezpieczeniowa wybierana jest przez większość rodziców na pierwszym
zebraniu rozpoczynającym nowy rok szkolny
o) W przypadku dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z
prośbą o przyznanie im pomocy stałej lub doraźnej.
ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola i ich kompetencje
§3
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
§4
Stanowisko Dyrektora przedszkola jest powierzane przez organ prowadzący.
1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i
pracowników administracji i obsługi, i w związku z tym decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom przedszkola,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników przedszkola,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli,
4) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez przedszkole
5) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących;
7) jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola w tym do
zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków
finansowych pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem
finansowym.
8) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;
9) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;
10) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i Radą Dzielnicy;
11) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji
rocznego planu nadzoru pedagogicznego;
12) powiadamiania dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnieniu
przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o
zmianach w tym zakresie;
13) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną przy współpracy z rodzicami dzieci,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami organizacjami
pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
§5
1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora, który wykonuje zadania
zgodnie z następującymi kompetencjami:
1) organizuje i kontroluje pracę dydaktyczno-wychowawczą w zakresie ustalonym przez
dyrektora;
2) współdziała z dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością
dydaktyczno- wychowawczą oraz administracyjną placówki wg ustalonego przez
dyrektora zakresu czynności;
3) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności na placówce.
§6
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po półroczu i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb.
9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego
albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
10. Termin zwołania i porządek posiedzenia Rady Pedagogicznej powinien być podany co
najmniej na tydzień przed zebraniem.
11. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola( rocznych planów pracy wychowawczodydaktycznej,
miesięcznych planów pracy w poszczególnych oddziałach)
2) analizowanie okresowych i rocznych zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz
opracowywanie wniosków w sprawie doskonalenia pracy
3) uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej
4) opracowywanie projektu statutu przedszkola i uchylanie go, opracowywanie
projektu zmian statutu przedszkola i uchwalanie ich
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
przedszkolu
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków
12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela
programu wychowania przedszkolnego;
2) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
3) powierzenie stanowiska dyrektora;
4) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora;
5) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
6) projekt planu finansowego przedszkola;
7) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień; program profilaktyczny, program wychowawczy;
8) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
9) w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora;
10) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
11) wnioskowanie o nadanie imienia placówce.
13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach
rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a
także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.
15. O obowiązku nie ujawniania spraw poruszanych podczas Rady Pedagogicznej
zobowiązane są równie ż wszystkie inne osoby biorące udział w zebraniu.
§7
1. Zadania i kompetencje Rady Rodziców:
1) w przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola, która uczestniczy w życiu przedszkola
przyczyniając się do podnoszenia, jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb
dzieci;
2) w skład Rady Rodziców wchodzi, co najmniej 1 przedstawicieli wybrany w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola;
3) Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola;
4) w wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
5) wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców na
zasadzie dobrowolnych zgłoszeń w każdym roku szkolnym;
6) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem przedszkola. Określa w nim w szczególności wewnętrzną
strukturę i tryb pracy rad oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady;
7) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu
prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;
8) do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego
przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do dzieci a realizowane przez nauczycieli, programu
profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb
środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania i projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki,
9) Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora;
10) w celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;
11) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa
w ust. 6;
12) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
13) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu;
14) nadanie imienia placówce;
15) Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców z innych placówek w
ramach ustalonych zasad i zakresu współpracy;
16) W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor
placówki.
§8
1. Zasady współdziałania organów przedszkola:
1) koordynatoremwspółdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i
podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę
informacji;
2) organy przedszkola mogą organizować wspólne posiedzenia w celu wymiany
informacji i opinii;
3) na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania, dyrektor jest
zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym
terminie;
4) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwor zenie jak najlepszych
warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.
§9
1. Zasady rozwiązywania sporów między organami przedszkola.
1) wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placów ki,
uwzględniając zakresy kompetencji tych organów;
2) spory między dyrektorem a innymi organami przedszkola rozstrzyga organ
prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji
określonych ustawą;
ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola
§10
1. Podstawową jednostką organizacyjną Samorządowego Przedszkola nr 61 ?Pod
Wawelem? jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich
potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, itp.
2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 ? 7 lat, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku;
3. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym w którym dziecko kończy 9 lat;
4. dzieci niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych
samych zasadach, co dzieci zdrowe.
5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbywać roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
§11
1. Zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów w tym oddziałów integracyjnych.
1) podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień;
2) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;
3) przedszkole posiada 7 oddziałów;
4) Dzieci niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych
samych zasadach co zdrowe
5) W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba
dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt 2.
§12
1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1) Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola.
2) Rodzice/prawni opiekunowie powinni przyprowadzać dziecko do szatni, pomóc
mu się przebrać i oddać pod opiekę dyżurującej nauczycielki lub do grupy, do
której uczęszcza.
3) Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 6.15
(sala dyżurna grupy I-parter) do godz. 8.00.
4) Dzieci mogą być wyjątkowo odbierane przez inne osoby dorosłe
upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.
a) Upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, serię i numer dowodu
osobistego, kontakt telefoniczny osoby wskazanej przez rodzicówupoważnienie
pozostaje w dokumentacji przedszkola. Kserokopię upoważnień
mają nauczyciele w grupach
b) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy
sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki/pracownika dyżurującego w
szatni przedstawić go
5) W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z
rodzicami dziecka
a) W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nie upoważnionej pisemnie
lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, nie
będzie oddane pod jej opiekę
b) O każdej odmowie wydania dziecka niezwłocznie informowany jest
dyrektor przedszkola
c) Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu
nawiązania kontaktu z rodzicami
6) W przypadku powtarzających się sytuacji, opisanych w punkcie 5 a i b
podjęte zostaną następujące działania:
a) Rozmowa wyjaśniająca między dyrektorem przedszkola a
rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka
b) Zawiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o
nieprawidłowej opiece nad dzieckiem.
c) Wystąpienie dyrektora przedszkola do Sądu Rodzinnego dla nieletnich o
zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka
7) Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców
muszą być poparte stosownymi orzeczeniami
8) Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.15 do 8.00, lub w
każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (do godz.
8.00) lub osobistym dzień wcześniej u nauczyciela grupy.
9) Zgłoszenie późniejszego przyprowadzenia dziecka wynika z konieczności
przygotowania odpowiedniej ilości posiłków.
10) W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane, po upływie czasu pracy
przedszkola ( do godziny 17.30) nauczyciel zobowiązany jest powiadomić
telefonicznie dyrektora i rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku gdy
pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji
o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów i osób upoważnionych do
odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej
przez ok. 1 godzinę do 18.30. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy
Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się rodziców/prawnych
opiekunów dziecka w celu ustalenia ich miejsca pobytu.
11) Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do bieżącej aktualizacji
danych osób upoważnionych do odbioru dziecka. Każda zmiana winna być
niezwłocznie zgłaszana na piśmie nauczycielowi grupy i dyrektorowi.
12) Przedszkole posiada opracowaną, zatwierdzoną i wdrożoną procedurę dotyczącą
przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
§13
1. Programy.
1) przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) praca wychowawczo ? dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową
wychowania przedszkolnego;
a) program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku przedszkolnego
dyrektor na wniosek nauczyciela;
b) dyrektor podaje do wiadomości ogółu rodziców zestaw programów ,który
obowiązywać będzie od następnego roku szkolnego.
3) godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;
4) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, szczególnie zajęć umuzykalniających,
nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) dla dzieci w wieku 3 ? 4 lat ? około 15 minut
b) dla dzieci w wieku 5 ? 7 lat ? około 30 minut
§14
1. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
1) przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym
udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami
w danym roku szkolnym;
a) do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich
urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich
zamieszkania oraz odnotowuje się frekwencję na zajęciach, a także oznaczenie
realizowanego programu nauczania,
b) fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem,
2) przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych;
a) w dzienniku zajęć dodatkowych prowadzący zajęcia wpisuje tygodniowy plan
zajęć, alfabetyczny wykaz dzieci i ich frekwencję, indywidualny plan pracy z
dzieckiem, tematy prowadzonych zajęć, ocenę postępów dzieci i wniosków
do dalszej pracy,
3) Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:
a) przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
b) rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków, na ich życzenie w
części dotyczącej informacji o dziecku;
§15
1. Ramowy i szczegółowy rozkład dnia w tym określenie czasu na realizację
podstawy programowej.
1) szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja;
2) arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną
zatwierdza organ prowadzący przedszkole;
3) w arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c) czas pracy przedszkola,
d) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący przedszkole,
4) organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia;
5) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, ustala dla oddziału szczegółowy
rozkład dnia, określający realizację podstawy programowej w proporcjach
czasowych:
a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę, w tym czasie dzieci
bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela;
b) co najmniej jedną piątą czasu ,w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą
czasu, dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są
tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace
gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w
tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne i inne).
§16
1. Czas funkcjonowania przedszkola w ciągu roku .
1) przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący;
2) przedszkole pracuje od 6:15 do 17:30
3) Termin przerwy pracy ustalony przez organ prowadzący podawany jest około 30
marca, natomiast do 30 kwietnia podawane są do wiadomości rodziców adresy
przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.
§17
1. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:
1) przedszkole realizuje w ramach planu zajęć naukę religii;
a) rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek
do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
b) wniosek, o którym mowa w ust. 1, punkt a, może zostać zmieniony przez
rodziców dziecka.
2) Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu
wychowanków.
3) Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu
właściwych dla danego poziomu nauczania.
4) Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia
opiekę nauczyciela.
5) Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego
pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:
W przypadku Kościoła Katolickiego właściwego biskupa diecezjalnego, w przypadku
pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych właściwe władze
zwierzchnie tych kościołów.
Na prośbę i życzenie rodziców dla dzieci nie uczęszczających na zajęcia z religii
mogą być prowadzone alternatywne zajęcia z etyki
6) Przedszkole organizuje gimnastykę korekcyjną, którą określają odrębne przepisy
7) Zajęcia z logopedii, które określają odrębne przepisy
8) przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w
szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci:
o język angielski
o zajęcie rytmiczno-wokalne
o informatyka
o cykl zajęć z zakresu ?Chemia na wesoło?,
o cykl zajęć z zakresu ?Fizyka dla smyka? o
cykl zajęć z zakresu matematyki
o warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków
o zajęcia z zakresu karate
o nauka jazdy na łyżwach
2. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich
rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych mających na celu
poprawę jakości pracy przedszkola
a) Innowacja obejmować może wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe
przedszkole lub oddział.
§18
1. Zasady odpłatności:
1) zasady odpłatności i tryb korzystania z przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków określone są uchwałą Rady
Miasta Krakowa z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie
2) Uchwała Rady Miasta Krakowa określa wysokość opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego dzieci do 5 lat wprowadzonych przez Gminę:
a) Publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w
pkt 1). Oznacza to, że z obowiązku tego zostali zwolnieni rodzice dzieci 6-
letnich, które odbywają roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego
3) rodzice ponoszą odpłatność za:
a) korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem
przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
b) wyżywienie dziecka kalkulowane w przedszkolu w oparciu o wysokość kosztów
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do
przygotowania posiłków.
c) przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci
4) wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z
Radą Rodziców;
5) dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch, trzech lub
czterech posiłków;
6) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane z dołu za faktyczne dni
pobytu dziecka w placówce;
7) opłatę wnosi rodzic dziecka/prawny opiekun przelewem na wskazany przez
przedszkole numer rachunku bankowego.
8) z wyżywienia w przedszkolu, na zasadach ustalonych przez organ prowadzący, mogą
również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej
stawki żywieniowej. W cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca
zużytego do sporządzenia posiłków oraz ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty
administracyjno rzeczowe.
ROZDZIAŁ V
Pracownicy przedszkola, ich zadania
§19
W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy administracji i obsługi.
1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji,
które mogą pomóc
? rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do
potrzeb, wspomagać;
? nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego
programu wspomagania i
korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ? zespołowi nauczycieli i
specjalistów
przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego;
? pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie
skierowane dziecko, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.
5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną,
zdrowotną itp.
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie
swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego,
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o
estetykę pomieszczeń,
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
10) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej ? zgonie z obowiązującymi przepisami,
12) realizacja zaleceń Dyrektora przedszkola i osób kontrolujących,
13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
14) Nauczyciel wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem odpowiedzialności za życie,
zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem
przedszkola w czasie wycieczek, spacerów itp.
15) W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej
nauczyciel powinien znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.
16) Nauczyciel może korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych
w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
17) Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie
może przekraczać 40 godzin w tygodniu.
18) Nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe w zamian
za wynagrodzenie można udzielić dni wolnych od pracy.
19) Praca nauczyciela podlega ocenie. Sposób i częstotliwość dokonywania oceny
określają odrębne przepisy.
20) Nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku sprawozdanie ewaluacyjne z pracy z
uwzględnieniem realizacji treści opiekuńczo ? wychowawczo ? edukacyjnych oraz
poziomu osiągnięć dzieci.
21) Nauczyciel w pełni i aktywnie uczestniczy w tworzeniu rocznego planu pracy oraz
programu wychowawczego.
2. Obowiązki nauczyciela:
1) Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają
odrębne przepisy.
2) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą
zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora
przedszkola do użytku programami. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej
pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3) Nauczyciel przedszkola podejmuje działania mające na celu zindywidualizowanie
wspomagania rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w
przypadku dzieci niepełnosprawnych ? stosownie także do ich możliwości
psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.
3. Prawa nauczyciela:
1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy
metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych
i naukowych.
2. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i
obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze.
3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.
4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie
nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy
6. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie
ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i jego rodziców/opiekunów
prawnych.
7. Zasady powierzania nauczycielom opieki nad oddziałami:
1) dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału
b) dwóch lub więcej nauczycieli w przypadku powyżej pięciogodzinnego czasu
pracy oddziału
2) Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza co roku organ prowadzący
3) W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie
lata pobytu dziecka w przedszkolu.
§20
1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno ? obsługowych
1) W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni
sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w czystości i porządku
2) Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączeni są w realizację zadań
wychowawczo-dydaktyczn-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, a w
szczególności dotyczących sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa i
zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu
3) Pracownicy obsługi i administracji są pracowniami samorządowymi i
podlegają regulacjom Ustawy o pracownikach samorządowych.
4) Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: a)
Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa
b) Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
c) Przestrzeganie zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku, wykonywanie
zadań sumiennie, sprawnie, bezstronnie
d) Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim
e) Uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami
f) Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy
g) Składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników
na stanowiskach urzędniczych, zgodnie z wymogami ustawy
h) Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawyKodeks
Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze
2. Przedszkole zatrudnia pracowników administracyjno ? obsługowych:
1) Referent do spraw administracyjnych
2) Referent do spraw zaopatrzenia (Intendent)
3) kucharz,
4) pomoc kuchenna,
5) pomoc nauczyciela,
6) Pracownik gospodarczy (woźny ? dozorca)
3. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie
opiekuńczo wychowawczym:
1) Troszczą się o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka
w przedszkolu
2) Współpracują w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony
przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej
3) Usuwają i zgłaszają dyrektorowi wszelkie zaniedbania i zagrożenia mające wpływ
na bezpieczeństwo dzieci
4. Do obowiązków pracowników przedszkola należy
1) Dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola
2) Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych
3) Dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia pracy
4) Dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą
5) Przestrzeganie dyscypliny pracy
6) Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez
dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki
7) Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w
przydziale czynności na dany rok
5. Samodzielny Referent do spraw administracyjnych wykonuje prace związane z
całością spraw administracyjno-kancelaryjnych, a w szczególności:
1) prowadzi kancelarię Przedszkola,
2) prowadzi dokumentację kadrową pracowników Przedszkola,
3) przygotowuje dokumentację odnośnie uprawnień do nagród jubileuszowych, rent,
emerytur i pozostałych zmian składników wynagrodzeń pracowników,
4) sporządza plan urlopów na dany rok,
5) prowadzi dokumentację wykorzystania urlopów oraz ewidencję zwolnień, prowadzi
rozliczenie czasu pracy pracowników,
6) wystawia świadectwa pracy,
7) na bieżąco zapoznaje się z przepisami w zakresie spraw kadrowych oraz spraw
kancelaryjnych,
8) wykonuje inne czynności administracyjne polecone przez dyrektora Przedszkola
wynikające z organizacji pracy w placówce.
9) Rozliczenia ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu. Obsługa systemu ?Punktualny
Przedszkolak?.
6. Samodzielny Referent do spraw zaopatrzenia (Intendent) wykonuje prace związane z
całością spraw gospodarczych, a w szczególności:
1) odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,
2) sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
3) zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt,
4) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i
personelowi,
5) sporządza jadłospisy,
6) prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
7) prowadzi dokumentację w zakresie ewidencjonowania środków trwałych,
8) prowadzi sprawy związane z odpłatnością za usługi Przedszkola nr 61 w Krakowie,
9) prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu,
10) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z
organizacji pracy w placówce.
7. Szef kuchni zobowiązany jest :
1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych,
3) prowadzić magazyn podręczny,
4) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość
pomieszczeń kuchennych,
5) brać udział w ustalaniu jadłospisu,
6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z
organizacji pracy w placówce.
8. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
1) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt, naczynia kuchenne,
3) załatwiać zlecone czynności z zakupem produktów,
4) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z
organizacji pracy w placówce.
9. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1) Spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci:
a) Pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu
b) Pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety
c) W innych sytuacjach tego wymagających
2) Organizacja posiłków i pomoc przy nich dzieciom
3) Dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp. w przydzielonej grupie
4) Utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń
5) W razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni
6) Współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza
terenem przedszkola
7) Przestrzeganie przepisów BHP i p-poż, zabezpieczanie przed dziećmi środków
czystości, zgłaszanie bezpośrednio referentowi lub dyrektorowi wszelkich zagrożeń i
uszkodzeń sprzętu
8) Przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy i wszelkich regulaminów BHP
i p-poż
9) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę
pracującą razem w grupie wynikającą z organizacji pracy przedszkola
10) Opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek
11) Unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciele w sprawach dotyczących
wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin
10. Pracownik gospodarczy ?pracownik do prac ciężkich zobowiązany jest:
1) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece odcinku,
2) dbać o estetykę otoczenia przedszkola
3) wykonywać prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,
4) wykonywać drobne naprawy i remonty na terenie przedszkola,
5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z
organizacji pracy w placówce.
11. Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:
1) Jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich
pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.
2) Przestrzegania Praw Dziecka, określonych w niniejszym statucie
3) Dbania o bezpieczeństwo wychowanków
4) Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu
bezpieczeństwa, higieny pracy i prawa pracy
5) Taktownego zachowania wobec wszystkich współpracowników placówki,
wychowanków przedszkola, ich rodziców oraz interesantów
6) Sumiennego wykonywania obowiązków służbowych
7) Troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola
§21
1. Współpraca z rodzicami.
1) Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami ( prawnymi opiekunami), w celu
stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu
dydaktyczno – wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy
przedszkola, w szczególności organizują;
2) zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
3) zebrania oddziałowe ? co najmniej 2 razy w roku;
4) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców/opiekunów
prawnych? systematyczne, w miarę potrzeb;
5) zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych) ? co najmniej 2 razy w roku;
6) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców
(opiekunów prawnych);
7) ?kąciki dla rodziców? z aktualnymi informacjami o działalności placówki
realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach ?
na bieżąco;
8) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi.
2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w
różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.
§22
Prawa rodziców
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego
indywidualnego rozwoju
2. Rodzice mają prawo do:
1) Wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i
zrozumienia dla innych bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, wyznania
oraz statusu ekonomicznego
2) Uznania ich prymatu jako ?pierwszych nauczycieli? swoich dzieci;
3) Pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na
terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka
4) Wszelkich informacji dotyczących dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;
5) Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami
wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w
danym oddziale
6) Zapoznania się z obowiązującymi się w przedszkolu dokumentami w szczególności
ze statutem przedszkola, regulaminem Rady Rodziców, procedurami bezpieczeństwa
i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
7) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i
postępów swojego dziecka
8) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w celu rozpoznawania
przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku
pomocy
9) Wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców
10) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy przedszkola
11) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z
potrzebami
12) Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez
przedszkolnych
13) Zapoznawania się z planowanym jadłospisem
§23
Obowiązki rodziców
1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją
Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich
dzieci
2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) Przestrzeganie niniejszego statutu;
2) Współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
3) Przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w
zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
4) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
5) Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
6) Przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia
7) Rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku gdy może
to być istotne dla jego bezpieczeństwa i stosowanej diety
8) Bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka
9) Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po
przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu
10) Zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności
dziecka (powyżej 1 miesiąca)
11) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub
przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
12) Przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu
dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia
13) Zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia
14) Zapewnieni dziecku niezbędnego wyposażenia
15) Skorzystanie z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu od
następstw nieszczęśliwych wypadków lub przedstawienie dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie indywidualne
16) Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole
Rozdział VI
Prawa i obowiązki dziecka
§24
1. W przedszkolu nr 61 w Krakowie wobec dzieci bezwzględnie nie stosuje się przemocy
fizycznej i psychicznej, we wszystkich działaniach dotyczących dziecka wszyscy
pracownicy winni kierować się zasadą jego dobra (załącznik ? Ramowy Rozkład Dnia),
2. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w
szczególności dziecko ma prawo do:
a) życzliwego i podmiotowego traktowania,
b) nieskrępowanego uczestnictwa poprzez zabawę w życiu przedszkola,
c) akceptacji takim jakie jest, wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i
prywatności,
d) przygotowania do życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia i tolerancji,
e) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego
dostosowanego do jego możliwości i potrzeb,
f) realizowania swoich zainteresowań, zdolności, rozwijania osobowości, talentów.
/Z KONWENCJI PRAW DZIECKA/
Prawa i wolności osobiste (art. 12 – 16)
* prawo do życia i rozwoju,
* prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza
o własnym pochodzeniu, prawo do wolności, godności, szacunku,
nietykalności osobistej),
* prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
* prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach
dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
* prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku
rozłączenia z nimi,
* prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku,
nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
Prawa socjalne
* prawo do odpowiednie standardu życia,
* prawo do ochrony zdrowia,
* prawo do zabezpieczenia socjalnego,
* prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturowe
* prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
* prawo do korzystania z dóbr kultury,
* prawo do informacji,
* prawo do znajomości swoich praw,
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1. Przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i
wartościami współżycia społecznego zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa
2. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli
3. Słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela
4. Szanowania wytworów pracy kolegów
5. Szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu
6. Dbania o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa
7. Sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych
§25
1. Przypadki skreślenia dziecka.
1) dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o
skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w
następujących przypadkach:
a) zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres przekraczający jeden
miesiąc, a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęciu decyzji o
przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę
programową wychowania przedszkolnego,
b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszaniu tego
faktu do przedszkola,
c) nie podpisania umowy w określonym terminie,
Rozdział VII
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
§26
Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
1. Rekrutacja dzieci:
1) przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
2) rodzice dzieci zamieszkujących poza Krakowem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka
do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejska Kraków po zakończonej rekrutacji
i na zasadach określonych przez Gminę ;
3) zapisy do przedszkola prowadzi się od 1 do 31 marca każdego roku. Dopuszcza się
możliwość dodatkowych zapisów w miar ę wolnych miejsc;
4) rodzice są informowani o rekrutacji poprzez: plakaty informacyjne, foldery, ogłoszenia,
biuletyn;
5) zapisy do przedszkola są prowadzone w oparciu o zintegrowany system
elektronicznej rekrutacji opracowany przez Gminę Kraków;
a) rodzice dziecka mają prawo wskazać dowolną ilość samorządowych
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w wybranej szkole podstawowej, w
preferowanej przez siebie kolejności;
b) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości
miejsc, jakimi dysponuje placówka mogą one zostać zarejestrowane do tych
przedszkoli, które rodzice wskazali, jako kolejne w karcie zapisu;
c) rodzice dzieci nie przyjętych do przedszkola mają prawo do odwołania, jeżeli
zaistniała rozbieżność pomiędzy danymi podanymi przez rodziców w formularzu
rekrutacyjnym, a tymi, które zostały potwierdzone w elektronicznym systemie
rekrutacji Odwołanie składać należy na piśmie do dyrektora placówki w terminie do
14 dni od wywieszenia list dzieci przyjętych. Decyzja dyrektora przedszkola jest
ostateczna;
d) ogłoszenie wyników naboru. Lista dzieci przyjętych wywieszona jest w przedszkolu
pierwszego wyboru ;
e) dokumentację przyjęć dzieci do przedszkola /karty zgłoszeń, umowy o korzystanie z
usług przedszkola / przechowuje się w kancelarii przedszkola;
f) dzieci zapisywane są do przedszkola jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej
tj. od 3 do 6 roku życia;
6) dyrektor podpisuje z rodzicem ( prawnym opiekunem ) dziecka umowę w sprawie
korzystania z przedszkola. Umowa powinna być podpisana przez obie strony w
terminie ogłoszonym po zakończeniu rekrutacji;
7) nie podpisanie umowy przez rodzica ( opiekuna prawnego ) dziecka w terminie
wskazanym w ust 7 , jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do
przedszkola;
8) umowa podpisywana jest na okres od 01 września i nie dłużej niż do 30
czerwca każdego roku;
9) w przypadku przyjęcia dziecka w terminie innym niż określony w ust. 4 umowa powinna
być podpisana najpóźniej w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu;
10) zmiany zapisów umowy wymagają aneksowania umowy;
11) umowa może być rozwiązana w formie pisemnej z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia;
12) w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia umowy może
być skrócony do jednego tygodnia;
13) decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor;
§27
1. Sposób powoływania Komisji.
1) w przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu,
dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:
a) Dyrektor przedszkola,
b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
c) przedstawiciel Rady Rodziców,
2) Komisja Rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności;
3) Rodzice dzieci nie przyjętych mogą złożyć pisemne podanie o wpisanie dziecka na
listę rezerwową w terminie do 14 dni od wywieszenia list dzieci przyjętych
§28
1. Kryteria rekrutacji podstawowe:
1) dziecko realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
2) dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego;
3) dziecko matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;
4) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
2. Kryteria rekrutacji dodatkowe:
1) dziecko 2 rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym ? z
udokumentowanym zatrudnieniem;
2) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin;
3) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w
przedszkolu pierwszego wyboru;
4) odległość przedszkola od miejsca zamieszkania/odległość przedszkola od miejsca
pracy jednego rodzica;
5) dziecko, którego rodzice odprowadzaj ą podatek dochodowy w GMK;
6) dziecko z rodziny wielodzietnej korzystającej z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+;
7) dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat
3 zarejestrowanej w GMK;
8) dziecko z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka, dziecko adoptowane;
9) dziecko starające się o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru w roku
ubiegłym i nie przyjęte.
ROZDZIAŁVIII.
Gospodarka finansowa.
§29
1. Zasady gospodarki finansowej
1) Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych
przedszkola i zatwierdzanie ich w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
2) W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ
prowadzący przedszkole prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych
przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor
odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym
organom do zatwierdzenia.
3) Przedszkole korzysta z pomocy jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej,
jednostka ta może udzielać pomocy dyrektorowi przedszkola w opracowaniu projektu
rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym
mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym
przedszkole ponosi dyrektor.
4) Zasady przewidziane w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w
rocznym planie finansowym przedszkola.
5) Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną
odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.
6) W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola
odpowiada w szczególności za:
a) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie
środkami finansowymi przedszkola;
b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu
finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych;
c) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem
prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu;
d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy
zakupie towarów i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od
organu
prowadzącego przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola.
2. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i
efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.
3. W zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 ust. 5-7 oraz pkt 2 dyrektor przedszkola
podlega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z
odrębnych przepisów.
§30
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ IX.
Postanowienia końcowe.
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej ?
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
1) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Tekst jednolity: 04.11.2014 r.